Privacyverklaring (AVG)

Beveiliging

Weer Stralen VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Weer Stralen VOF bewaart persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens wij moeten vragen en bewaren i.v.m. de facturering.

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Aanvullende persoonsgegevens

Weer Stralen VOF bewaart gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening die we aanbieden. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals geboortedatum, geslacht, gezinssituatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, zorgverzekering. Voor het bewaren van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. 

Voor persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Weer Stralen VOF bewerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (bij expliciete toestemming). Nieuwsbrieven worden incidenteel verstuurd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Weer Stralen VOF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn omdat we dit wettelijk verplicht zijn: 7 jaar.

Delen met anderen

Weer Stralen VOF deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze accountant, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Weer Stralen VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw aanvullende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Weer Stralen VOF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.